CN
产品中心
自由曲面镜 & 冷光镜 & 胶合光栅
产品特点

应用:车载HUD 基材材质:青板、白玻等光学级玻璃

产品性能
技术规格

基材材质:青板、白玻等光学级玻璃        

尺寸:1000mm(max)        

膜系:

①高反射膜(600-1050nm,R>80%)                  

②双面胶合,胶合次数32次,胶合精度≤0.05mm                  

③ 高反射膜  (400-700nm:R(ave)>85% ,700-1200:R(ave)<3%)        

外观:40-20, 车规级性耐性检测(高低温、冷热冲击、热湿度、凝露、太阳光测试等)